يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠
به وب سایت مرکز فرهنگی ایران در استکهلم خوش آمدید.

  

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   

 

 

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

راﯾﺰﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﺎل 1388 در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در ﺳﻄﺢ واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. در ذﯾﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮﺋﺪ از ﺳﺎل 1380 اﻟﯽ 1391 آﻣﺪه اﺳﺖ. 

 

 

 آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺸﻔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (1380-1382) 

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺸﻔﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎي 1380 اﻟﯽ 1382 واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد. وي در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮانﺳﺮا را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب "داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻮﺋﺪ" ﻧﻮﺷﺘﻪ "ﻣﺎﻧﺎ آﻗﺎﯾﯽ" را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 1381        ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت آﻗﺎي ﮐﺸﻔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ادﺑﯿﺎت ﺳﻮﺋﺪ و ﮐﺘﺎب اﯾﺮان، اﺳﻼم، اﻧﻘﻼب: ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ، ﺳﻮﺋﺪي، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻋﺮﺑﯽ و ﮐﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻊ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. آﻗﺎي ﮐﺸﻔﯽ ﺧﻄﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮي ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻂ ﻧﺎﻣﺒﺮده به اینجا بروید.

 

 

آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﻔﺮد واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (1383-1386) 

وي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 


  
آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﻣﺤﻤﺪي-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ راﯾﺰﻧﯽ
  (1386)  

وي داراي ﻣﺪرك دﮐﺘﺮي در رﺷﺘﻪ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺴﮑﺎ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

   آﻗﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻌﻈﻤﯽ- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد (1388-1391) 

ایشان داشنجوی دوره دکتری و داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برای دیدن رزومه آقای بهمن معظمی به اینجا بروید.

 

 

 

  آﻗﺎي دکتر امیر حاجی یوسفی -  رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد (1391-1394) 

ایشان استاد گروه علوم سياسي, دانشكده علوم اقتصاد و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هستند. برای دیدن سوابق علمی و اجرایی ایشان به اینجا بروید.

 

 


 

دکتر سیدعبدالمجید میردامادی - رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد ( 1395- 1398)

دارای دکترای حقوق با گرایش حقوق بشر از دانشکده حقوق دانشگاه وین در کشور  اتریش

برای دیدن سوابق علمی و اجرایی ایشان به اینجابروید.

تلگرام مرکز فرهنگی

خبرنامه های رایزنی

کتابی جالب برای آموزش زبان فارسی برای انگلیسی زبانان، در این کتاب علاقمندان علاوه بر آشنایی با 2000 لغت و اصطلاح فارسی،با فرهنگ ایران هم آشنا می شوند.

 

آمار بازدید
 بازدید امروز : 1 | کل بازدید : 1292666